Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Raksilan perinneyhdistys (ry) ja sen kotipaikka on Oulu.

2 § TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota Oulun Raksilassa sotien aikana ja sotien jälkeisinä vuosina asuneille mahdollisuus muistella yhdessä elämää Raksilassa sekä edistää tiedon saantia Raksilasta ja sen historiasta.

3 § TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenistön toiveiden mukaisia kokoontumisia menneen ajan muistelemisen merkeissä sekä vapaa-ajan huvi- ja virkistystilaisuuksia toimien yhteistyössä Oulu-seura ry:n ja muiden kotiseutu- ja kulttuuriyhdistysten sekä Raksilan asukasyhdistys ry:n kanssa. Yhdistys pyrkii keräämään ja tallentamaan muisteluksia Raksilasta sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.

4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA
Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä toimeenpanee arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

5 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka asuu tai on asunut Raksilassa, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sellainen henkilö, joka ei ole asunut Raksilassa, mutta haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Jäsenet hyväksyy hallitus.
Yhdistyksen vuosikokous määrää seuraavan vuoden jäsenmaksun erikseen molemmille jäsenryhmille.
Kahtena peräkkäisenä vuotena jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt jäsen katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla.

6 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 5 (viisi) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä, jotka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, vuosikokouksesta alkaen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt. Hallitus voi halutessaan valita eri tehtäviin myös hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä.
Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus:
edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat
valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
hoitaa talouden
laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri aina kaksi yhdessä.

8 § TILIT
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.7. – 30.6. Tilinpäätösasiat käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on postitettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Vuosittain pidetään yhdistyksen vuosikokous elokuun aikana.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja muita kokouksessa esille tulevia asioita ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n säännöt.
11. Kokouksen päättäminen.

12 § SÄÄNTÖMUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu, sen omaisuus on käytettävä purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.

13 § MUUT MÄÄRÄYKSET
Muutoin yhdistys noudattaa voimassa olevaa yhdistyslakia.